Informácie o spracúvaní osobných údajov a súborov Cookies

Prevádzkovateľ: Monika Filipová
Miesto podnikania: SNP 764/23, 905 01 Senica
IČO: 52 959 503
IČ DPH: SK1086942494
Zápis: v živnostenskom registri Okresného úradu Senica, č. živ. r. 240-28771


Prevádzkovateľ týmto v súlade s ustanovením článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) dotknutej osobe, od ktorej prevádzkovateľ získava osobné údaje, ako aj v súlade s § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. v spojení s používaním cookies súborov užívateľa internetovej stránky, poskytuje nasledovné informácie:

 1. účel spracúvania:
  • vybavenie objednávky kupujúceho a plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
   vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre vybavenie objednávky, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju zo strany prevádzkovateľa plniť;
  • zabezpečenie fungovania internetovej stránky diagram.sk prostredníctvom nevyhnutných
   esenciálnych (technických alebo základných) cookies, ako aj analytických a reklamných
   cookies v prípade ak s nimi kupujúci vyjadril súhlas;
 1. právny základ: plnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom podľa článku 6 bod 1 b)
  nariadenia GDPR; súhlas s používaním analytických či reklamných cookies v zmysle § 109
  ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z.;
 2. rozsah spracúvaných osobných údajov: najmä meno, adresa, kontakt, email, telefónne číslo
  a iné údaje nevyhnutné na splnenie povinností prevádzkovateľa zo zmluvy a príslušných
  predpisov;
 3. súbory cookies nezahŕňajú priame poskytovanie žiadnych osobných údajov a nie je možné
  prostredníctvom nich identifikovať kupujúceho;
 4. iní príjemcovia osobných údajov: subdodávatelia prevádzkovateľa v rozsahu nevyhnutnom pre
  zabezpečenie činností prevádzkovateľa (najmä administrátor informačného systému
  prevádzkovateľa, poskytovateľ serverového úložiska, účtovník) a iné osoby bližšie uvedené v
  Podmienkach ochrany osobných údajov uvedených na internetovej stránke diagram.sk;
 5. osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii (s
  výnimkou, ak sú poskytnuté osobné údaje uložené na úložisku, ktorého servery sú
  poskytovateľom úložiska umiestnené v tretej krajine; bližšie podmienky budú uvedené v
  Podmienkach ochrany osobných údajov uvedených na internetovej stránke diagram.sk);
 6. poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné v prípade záujmu dotknutej osoby uzatvoriť kúpnu zmluvu (odoslať objednávku); súhlas s typom spracúvaných cookies je dobrovoľný v prípade analytických a marketingových cookies, používanie technických (funkčných) cookies je nevyhnutné pre fungovanie internetovej stránky diagram.sk;
 7. doba uchovávania: na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
  vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov; ak kupujúci udelil súhlas so spracúvaním marketingových a analytických cookies, súhlas sa udeľuje na 6 mesiacov alebo do momentu vymazania súborov cookies v prehliadači kupujúceho;
 8. pri spracovaní nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu v zmysle nariadenia GDPR;
 9. ďalšie práva dotknutej osoby sú bližšie uvedené v Podmienkach ochrany osobných údajov uvedených na internetovej stránke diagram.sk.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje spracúvame nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).