Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

  Obchodné meno: Monika Filipová
  IČO: 52 959 503
  IČ DPH: SK1086942494
  Miesto podnikania: SNP 764/23, 905 01 Senica
  Zápis: v živnostenskom registri Okresného úradu Senica, č. živ. r. 240-28771

  Kontaktné údaje:
  email: diagram@diagram.sk
  telefón: 0904 747 169
  (ďalej len „predávajúci“)
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej alebo
  právnickej osoby, ktorá nakupuje tovar (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom rozhrania umiestneného
  na internetovej stránke na adrese www.diagram.sk (ďalej ako „internetový obchod“).
 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že:
  • a) sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí;
  • b) je plne spôsobilý na právne úkony a spôsobilý uzavrieť kúpnu zmluvu;
  • c) sa oboznámil s podmienkami spracovania osobných údajov.
 4. Kúpna zmluva je zmluva, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť za neho kúpnu cenu. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom prijatia objednávky s uvedením všetkých požadovaných údajov a potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky. Predmetom kúpy podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný čo do výrobku, názvu, druhu, množstva, váhy, ceny a pod. v objednávke kupujúceho.
 5. Tovar sú všetok tovar a predmety určené na predaj, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho v internetovom obchode. Internetový obchod uvádza informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho základného popisu. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru uvedené v internetovom obchode nie je možné navzájom kombinovať.

Článok 2
Objednávka

 1. Kupujúci vytvorí objednávku tovaru postupom požadovaný internetovým obchodom buď ako registrovaný zákazník alebo bez registrácie, s uvedením potrebných identifikačných údajov pre uzavretie kúpnej zmluvy, fakturačných a dodacích údajov (ďalej ako „objednávka“).
 2. Po vytvorení objednávky bude kupujúci informovaný emailom o prijatí objednávky a po jej spracovaní, bude kupujúci informovaný o expedícii objednávky.
 3. Údaje uvedené v objednávke a pri registrácii sú predávajúcim považované za správne a úplné. Predávajúci nie je povinný údaje uvedené v objednávke kontrolovať. Objednávka je platná len v prípade, ak sú vyplnené všetky povinné údaje v objednávkovom formulári.
 4. Potvrdenie prijatej objednávky systém zašle kupujúcemu automaticky e-mailom. Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúcim budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom stavu objednávky. V prípade, ak kupujúci neobdrží potvrdenie objednávky, je povinný kontaktovať predávajúceho.
 5. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku najmä z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaruv alebo iných okolností, pre ktoré nie je možné tovar dodať. Predávajúci informuje kupujúceho o tejto skutočnosti emailom a vráti uhradenú cenu tovaru v lehote 14 dní od oznámenia o zrušení objednávky, ak sa nedohodnú inak (najmä, ak si kupujúci vyberie iný tovar a v takom prípade bude vytvorená nová objednávka); zrušenie objednávky je odstúpením od kúpnej zmluvy a kúpna zmluva zaniká.
 6. Zákaznícky účet. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode je kupujúci oprávnený pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Pri registrácii a vytvorení zákazníckeho účtu je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a úplné. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu a osobných údajov v zákazníckom účte treťou osobou. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretej osobe. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva alebo v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto všeobecných obchodných podmienok.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že internetový obchod a zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prerušeniach spôsobených poskytovateľom internetu alebo dodávateľom energií.

Článok 3
Spôsoby platby a dodanie tovaru

 1. Aktuálne spôsoby platby a doručenia tovaru sú uvedené na internetovom obchode.
 2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na doručenie prípadne spôsob platby na dobierku. Aktuálne informácie o podmienkach a cene dopravy sú uvedené v internetovom obchode.
 3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány je kúpna cena splatná pri objednávke tovaru, pričom tovar je kupujúcemu vždy expedovaný až po pripísaní platby za tovar na účet predávajúceho. V prípade osobného vyzdvihnutia tovaru bude tovar odovzdaný po úplnej úhrade ceny.
 4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 6. Kupujúci odoslaním objednávky alebo úhradou ceny tovaru, podľa toho čo nastane skôr, súhlasí s fakturáciou formou elektronickej faktúry. Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Predávajúci odošle elektronickú faktúru elektronickou poštou na zadanú emailovú adresu v objednávke. V prípade, ak faktúra nebola doručená, prosím informujte nás o tejto skutočnosti emailom na kontaktných údajoch uvedených v internetovom obchode.
 7. Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke.
 8. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia tovaru.
 9. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád obalu doručeného tovaru bezodkladne oznámiť prepravcovi, prípadne zásielku od prepravcu neprebrať. Po prebratí tovaru od prepravcu prechádza zodpovednosť za poškodenie či zničenie tovaru na kupujúceho.
 10. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny, vrátane nákladov na dodanie, a následným prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil. Zodpovednosť predávajúceho za stratu, poškodenie či zničenie tovaru končí momentom odovzdania tovaru dopravcovi.

Článok 4
Odstúpenie od zmluvy

 1. Ak je kupujúci spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu spôsobom a za podmienok uvedených v osobitnom predpise (v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov).
 2. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru po jeho prevzatí. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť výlučne v prípade, ak je tovar v plne neporušenom stave, v prípade parfumov alebo sviečok, musí zostať v neporušenom stave krabička i vonkajší priesvitný obal (ak je v takomto balení) a v takomto neporušenom stave a obale musí byť tovar pri odstúpení od zmluvy doručený späť aj predávajúcemu.
 3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. V uvedenom prípade nie je oprávnený kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy, ani ak ide o zmluvu uzatvorenej na diaľku.
 4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na nasledovnú emailovú adresu objednavky@diagram.sk.
 5. Bližšie informácie k odstúpeniu od zmluvy a vráteniu tovaru sa nachádzajú v Reklamačnom poriadku uverejneného v jeho aktuálnom znení v internetovom obchode.
 6. Kupujúci, ktorý platne odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou, ak nebude stanovené inak.
 7. Ak kupujúci platne odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci peňažné prostriedky, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom, ako boli uhradené. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak predávajúcemu s tým nevzniknú ďalšie náklady.
 8. Ak kupujúci platne odstúpi od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá za podmienok uvedených v Reklamačnom poriadku.
 9. Predávajúci si vyhradzuje tiež právo odstúpenie od zmluvy neakceptovať a nepovažovať ho za platné v prípadoch, ak nie sú kupujúcim splnené podmienky vrátenia tovaru v zmysle zákona, týchto obchodných podmienok a Reklamačného poriadku predávajúceho. V takom prípade predávajúci nie je povinný kúpnu cenu tovaru vrátiť.

Článok 5
Riešenie sporov a kontrola

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, predávajúci a kupujúci sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky, ak osobitné predpisy povinne nestanovujú inak. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Všetky práva k internetovým stránkam predávajúceho a ich obsahu, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať internetové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetovej stránky internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetovej stránky používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná. Ochrana osobných údajov je bližšie špecifikovaná v Podmienkach ochrany osobných údajov zverejnených na internetovom obchode.
 5. Znenie všeobecných obchodných podmienok môže predávajúci kedykoľvek meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci je oprávnený zmeniť tieto obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia s tým, že pre kupujúceho je záväzné znenie obchodných podmienok v momente vyplnenia a odoslania objednávky.