Podmienky ochrany osobných údajov

1. Základné ustanovenia

 1. Pri vytvorení objednávky kupujúcim na internetovej stránke prevádzkovateľa diagram.sk (ďalej ako „internetový obchod“) dochádza k spracúvaniu osobných údajov kupujúceho v rozsahu uvedenom v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľom osobných údajov je v zmysle článku 4 bod 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) – ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“:

  Prevádzkovateľ: Monika Filipová
  IČO: 52 959 503
  IČ DPH: SK1086942494
  Miesto podnikania: SNP 764/23, 905 01 Senica
  Zápis: v živnostenskom registri Okresného úradu Senica, č. živ. r. 240-28771

  Kontaktné údaje:
  email: diagram@diagram.sk
  telefón: 0904 747 169

 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresu (fakturačná adresa a/alebo adresa dodania), telefónne číslo a e-mailovú adresu, prípadne ostatné údaje nevyhnutné pre splnenie objednávky IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené).
 5. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
 6. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje nariadeniu GDPR ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

2. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v na základe alebo v súvislosti s plnením Vašej objednávky (bližšie definovaná vo Všeobecných obchodných podmienkach).

3. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

 1. Osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú predovšetkým pre potrebu uzatvárania a plnenia kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodanie tovaru predávajúceho kupujúcemu. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr s daňovými dokladmi, evidenciu platieb, či odosielanie tovaru na zvolenú adresu.
 2. Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúva predávajúci osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracúvať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.
 3. Právny základ spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom podľa článku 6 bod 1 písm. b) nariadenia GDPR.
 4. Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie objednávky kupujúceho a plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt, email) a výkon práv a povinností z kúpnej zmluvy, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné kúpnu zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
 5. Zo strany prevádzkovateľa môže dochádzať k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 nariadenia GDPR.
 6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia GDPR, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účely uvedené v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov.

4. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcimi a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov, t.j. a) v prípade oprávneného záujmu po dobu, ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného tovaru, aby predávajúci zabezpečil poskytovanie súvisiacich služieb; b) v prípade plnenia kúpnej zmluvy po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov alebo po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje.

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  a) dodávatelia predávajúceho, ktorý na základe dohody s predávajúcim dodávajú a plnia jednotlivé práva a povinnosti, najmä pri dodávke tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy;
  b) zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby vsúvislosti s prevádzkovaním e-shopu, vrátane prípadnej údržby a servisu software a hardwarového vybavenia;
  c) zaisťujúce marketingové služby;
  d) poskytujúce služby vymáhania pohľadávok;
  e) účtovné kancelárie,
  f) audítori, daňoví a iní poradcovia viazaní zákonnou povinnosťou mlčanlivosti.
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii (s výnimkou, ak sú poskytnuté osobné údaje uložené na úložisku, ktorého servery sú poskytovateľom úložiska umiestnené v tretej krajine).

6. Práva kupujúceho

 1. Za podmienok stanovených v nariadení GDPR má dotknutá osoba (kupujúci) nasledovné práva:

  a) právo na prístup ku svojím osobným údajom – dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej má prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako osobné údaje prevádzkovateľ používa. Vo väčšine prípadov budú osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme alebo elektronicky, pokiaľ dotknutá osoba nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií dotknutá osoba požiada elektronickými prostriedkami, budú poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné;

  b) právo na opravu osobných údajov – prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti informácií, ktoré o dotknutej osobe má k dispozícii. Ak si dotknutá osoba myslí, že údaje, ktorými prevádzkovateľ disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má právo požiadať, aby sa tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili;

  c) právo na výmaz osobných údajov (zabudnutie) – dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, prevádzkovateľ môže mať určité právne a zákonnom stanovené povinnosti, čo znamená, že nebude môcť žiadosti vyhovieť;

  d) právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená požiadať, aby prevádzkovateľ prestal používať osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje môžu byť nepresné alebo keď si myslí, že už osobné údaje nie je potrebné využívať. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností;

  e) právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré boli poskytnuté, na inú tretiu stranu podľa výberu dotknutej osoby, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky;

  f) právo namietať proti spracúvaniu – dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a oprávnená osoba podá námietku, nebude osobné údaje ďalej spracúvať, toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností;

  g) právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v článku 1; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 2. V prípade ak sa kupujúci domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané v rozpore s týmito podmienkami alebo nezákonne, kupujúci má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
  republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).prípade, že sa domnieva, že bolo porušené právo kupujúceho na ochranu osobných údajov.

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

8. Cookies

 1. Prevádzkovateľ používa „cookies“, rovnako ako iné internetové stránky, za účelom zbierania informácií. „Cookie“ je malý kúsok informácie, ktorá sa inštaluje na počítači kupujúceho a identifikuje prehliadač počas práce kupujúceho na príslušnej internetovej stránke. Súbory cookies nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné prostredníctvom nich identifikovať kupujúceho.
 2. „Cookies“, ktoré používame, rozdeľujeme na tri základné kategórie:

  a) esenciálne (technické alebo základné) cookies – slúžia pre správny chod internetového obchodu (uloženie predchádzajúcej stránky, fungovanie košíku atď.);

  b) analytické cookies – slúžia na zhromažďovanie, analýzu a vykazovanie interakcie kupujúceho s internetovou stránkou;

  c) reklamné (marketingové) cookies – slúžia na zobrazovanie reklám, ktoré sú najrelevantnejšie pre kupujúceho.

 3. Esenciálne cookies. Predmetné cookies sú zamerané výlučne na umožnenie alebo uľahčenie komunikácie elektronickými komunikačnými prostriedkami a sú striktne nevyhnutné pre poskytovanie služby a riadne fungovanie internetového obchodu. Internetová stránka zaznamenáva informácie o zákazníkovej návšteve a v základnom nastavení zbiera esenciálne cookies. Tieto cookies môžu byť taktiež využívané pre uloženie identifikačných informácií a preferencií užívateľa (kupujúceho). K používaniu esenciálnych cookies predávajúci nepotrebuje súhlas kupujúceho.
 4. Analytické cookies. Keď užívateľ prehľadáva internetový obchod predávajúceho, vybrané cookies sa budú inštalovať a sprístupňovať tak, aby predávajúcemu pomohli analyzovať užívateľskú skúsenosť kupujúceho. Tieto cookies slúžia predávajúcemu najmä na vylepšenie internetovej stránky. Analytické cookies sú predávajúcim používané len na základe súhlasu kupujúceho (užívateľa).
 5. Reklamné cookies. Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na internetovej stránke na základe aktivity kupujúceho na internetovej stránke. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného užívateľa konkrétneho počítača. Reklamné cookies sa používajú aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovanie počtu používateľov, ktorých zaujala, Reklamné cookies sú predávajúcim používané len na základe súhlasu kupujúceho.
 6. Kupujúci má možnosť spravovať svoje „cookies“ konfigurovaním svojho prehliadača a súhlas s takýmto spracovaním udeliť alebo odmietnuť. Internetový obchod môže nastaviť cookies pre konkrétneho užívateľa, iba ak to nastavenia jeho prehliadača umožňujú.
 7. V prípade, ak kupujúci nastaví svoj prehliadač tak, aby odmietal „cookies”, môže tak obmedziť svoj prístup k určitým funkciám, stránkam alebo oblastiam internetového obchodu, za čo predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.
 8. Doba uchovávania. Súhlas užívateľa (kupujúceho) so spracovaním cookies je uložený na šesť mesiacov alebo do momentu vymazania súborov cookies v prehliadači samotným užívateľom.

9. Informácie o spracúvaní osobných údajov a súborov cookies

 1. V prípade, ak podľa príslušných predpisov sa vyžaduje oboznámenie a poskytnutie informácie o spracúvaní osobných údajov, predávajúci oboznámenie zverejňuje v tomto článku zásad ako aj prostredníctvom osobitného dokumentu v nasledovnom znení:

  Prevádzkovateľ: Monika Filipová
  Miesto podnikania: SNP 764/23, 905 01 Senica
  IČO: 52 959 503
  IČ DPH: SK1086942494
  Zápis: v živnostenskom registri Okresného úradu Senica, č. živ. r. 240-28771

  Prevádzkovateľ týmto v súlade s ustanovením článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) dotknutej osobe, od ktorej prevádzkovateľ získava osobné údaje, ako aj v súlade s § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. v spojení s používaním cookies súborov užívateľa internetovej stránky, poskytuje nasledovné informácie:

  1. účel spracúvania:
   • vybavenie objednávky kupujúceho a plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre vybavenie objednávky, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju zo strany prevádzkovateľa plniť;
   • zabezpečenie fungovania internetovej stránky diagram.sk prostredníctvom nevyhnutných esenciálnych (technických alebo základných) cookies, ako aj analytických a reklamných cookies v prípade ak s nimi kupujúci vyjadril súhlas;
  2. právny základ: plnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom podľa článku 6 bod 1 b) nariadenia GDPR; súhlas s používaním analytických či reklamných cookies v zmysle § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z.;
  3. rozsah spracúvaných osobných údajov: najmä meno, adresa, kontakt, email, telefónne číslo a iné údaje nevyhnutné na splnenie povinností prevádzkovateľa zo zmluvy a príslušných predpisov;
  4. súbory cookies nezahŕňajú priame poskytovanie žiadnych osobných údajov a nie je možné prostredníctvom nich identifikovať kupujúceho;
  5. iní príjemcovia osobných údajov: subdodávatelia prevádzkovateľa v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie činností prevádzkovateľa (najmä administrátor informačného systému prevádzkovateľa, poskytovateľ serverového úložiska, účtovník) a iné osoby bližšie uvedené v Podmienkach ochrany osobných údajov uvedených na internetovej stránke diagram.sk;
  6. osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii (s výnimkou, ak sú poskytnuté osobné údaje uložené na úložisku, ktorého servery sú poskytovateľom úložiska umiestnené v tretej krajine; bližšie podmienky budú uvedené v Podmienkach ochrany osobných údajov uvedených na internetovej stránke diagram.sk);
  7. poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné v prípade záujmu dotknutej osoby uzatvoriť kúpnu zmluvu (odoslať objednávku);
  8. súhlas s typom spracúvaných cookies je dobrovoľný v prípade analytických a marketingových cookies, používanie technických (funkčných) cookies je nevyhnutné pre fungovanie internetovej stránky diagram.sk;
  9. doba uchovávania: na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov;
  10. ak kupujúci udelil súhlas so spracúvaním marketingových a analytických cookies, súhlas sa udeľuje na 6 mesiacov alebo do momentu vymazania súborov cookies v prehliadači kupujúceho;
  11. pri spracovaní nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu v zmysle nariadenia GDPR;
  12. ďalšie práva dotknutej osoby sú bližšie uvedené v Podmienkach ochrany osobných údajov uvedených na internetovej stránke diagram.sk.

   Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje spracúvame nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

10. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového obchodu, kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 2. Znenie Podmienok ochrany osobných údajov môže predávajúci kedykoľvek meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok ochrany osobných údajov.